Z-apartmanház logo

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓA TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSÉRŐLÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírásai alapján az alábbiak szerint adunk tájékoztatás az érintett részére a személyes adatok kezeléséről és az érintetti jogokról. 

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

A https://www.zrooms.hu/ webhelyet a „Z” – BEST FOR ALL Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. Cégünk adatai, elérhetőségei a következők: Név: „Z” – BEST FOR ALL Kft.Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 5.Telephely: Z Rooms Boutique, 8900 Zalaegerszeg Kisfaludy u. 15. 1.emelet
Cégjegyzékszám: 20-09-075652Adószám: 25112153-2-20Telefonszám: +36 70/742-4342E-mail: zroomszeg@gmail.com
Fogalommeghatározások: A fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. 

Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez 

II. TÁJÉKOZTATÁS AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés céljáról, jogalapjáról és egyéb körülményeiről az érintett részére az adatfelvételkor vagy az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatást kell adni. Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek GDPR érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés Az adatkezeléssel érintettek köre: Z Rooms Boutique elérhetőségein, a +36 70/742-4342-os telefonszámon, vagy a zroomszeg@gmail.com e-mail címen az Adatkezelőtől ajánlatot kérő érintett.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés megkötését megelőző lépéseknek az érintett kérésére történő megtételéhez szükséges, amelyben az ajánlatkérő az egyik fél.
A kezelt adatok:Az ajánlatkérő neve, telefonszáma, e-mail címe, az igényeire vonatkozó adatok (ellátás, szoba típusa), a szálláshelyre érkezés napja, a szálláshelyen tartózkodni kívánó felnőttek és gyermekek száma, a szálláshelyen eltöltött éjszakák számaAz ajánlatkérő által az ajánlatkérésben közölt további, az ajánlatadáshoz nem szükséges adatokat az Adatkezelő nem tárolja el.
Az adatkezelés célja: Adatkezelőtől történő ajánlatkérés lehetővé tétele valamint ajánlatadás az ajánlatkérő számára. Az ajánlatkérő személyazonosító adatai kezelésének célja az érintett azonosítása. Telefonszámát abban az esetben használja fel Adatkezelő, ha az ajánlatadáshoz pontosítás vagy újabb egyeztetés szükséges. Felhasználó e-mail címére kerül kiküldésre az ajánlat.
Az adatkezelés időtartama: Az ajánlatban szereplő adatokat Adatkezelő az ajánlat érvényességéig kezeli. Ha a szálláshely szolgáltatás igénybevételére nem kerül sor, Adatkezelő ennek megállapítását követően haladéktalanul törli az adatokat. Foglaláshoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezeléssel érintettek köre: Z Rooms Boutique elérhetőségein, a +36 70/742-4342-os telefonszámon, vagy a zroomszeg@gmail.com e-mail címen az Adatkezelő-től szobát foglaló vendégek.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés megkötését megelőző lépéseknek az érintett kérésére történő megtételéhez szükséges, amelyben a szállást foglaló az egyik fél.
A kezelt adatok: A szállást foglaló neve, telefonszáma, e-mail címe, az igényeire vonatkozó adatok (ellátás, szoba típusa), a szálláshelyre érkezés napja, a szálláshelyen tartózkodni kívánó felnőttek és gyermekek száma, a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma, fizetés módja szerint bankszámlaszám vagy hitelkártya adatok, esetleges speciális igények (pl. ételallergia, diétás étkezés, stb.)
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás biztosítása, a szobafoglalás teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: A foglalásban szereplő adatokat Adatkezelő a jogviszony fennállásáig kezeli. A www.booking.com oldalon foglalt szállás esetén a kezelt adatokat a Booking.com B.V. (Herengracht 597, 1017 CE Amszterdam, Hollandia, adószám: NL805734958B01) továbbítja az Adatkezelőnek. A booking.com adatvédelmi irányelvei megtekinthetőek a https://www.booking.com/content/privacy.hu címen. Bejelentkezés kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezeléssel érintettek köre: Z Rooms Boutique (8900 Zalaegerszeg Kisfaludy u. 15. 1.emelet) szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő érintett.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés megkötését megelőző lépéseknek az érintett kérésére történő megtételéhez szükséges, amelyben a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő az egyik fél.
A kezelt adatok: a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, anyja születési családi és utóneve, személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatai. Harmadik országbeli állampolgár esetében az előbb felsorolt adatokon kívül a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye, a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontja
Az adatkezelés célja: az Adatkezelőnél szálláshely szolgáltatás vásárlása, a vendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig kezeli az adatokat. A személyazonosító okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja a 2016. évi CLVI. a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény rendelkezése alapján.Az adatok továbbításra kerülnek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, mint tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó részére (székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., adószám: 10356113-2-43). A tárhelyszolgáltató a tárhelyen tárolt adatot nem ismerheti meg, tevékenysége – a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozójaként – kizárólag az adat tárhelyen a Kormány rendeletében kijelölt titkosítási eljárást biztosító által titkosított formában történő tárolására és az adathoz – a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely-szolgáltató útján törvényben arra feljogosított személy vagy szerv számára – történő hozzáférés biztosítására terjed ki.Az okmányolvasóval digitálisan beolvasott okmányokról a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére továbbított adatok az előbbiekben felsorolt kezelt adatok, az okmányon szereplő fénykép nem kerül továbbításra.A szálláshely-szolgáltatás igénybevételekor a vendég papíralapú szállodai bejelentőlapot tölt ki. Az adatkezelés a szerződés teljesítésén túl az Adatkezelő idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségeinek, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinek és idegenrendészettel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése céljából szükségesek. A bejelentőlap aláírásával az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlapon átadott személyes adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, annak teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára kezelje, elektronikus rendszerében feldolgozza. Adatkezelés adó- és számviteli, egyéb jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése céljából
Az adatkezeléssel érintettek köre: Z Rooms Boutique szálláshelyen megszálló, szolgáltatásokat igénybe vevő, így Az Adatkezelővel szerződést kötő vendég.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés megkötését megelőző lépéseknek az érintett kérésére történő megtételéhez szükséges, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása szükséges
A kezelt adatok: A szolgáltatást igénybe vevő neve, címe, az igénybe vett szolgáltatás megnevezése, vételára, fizetési módja, érintett bankszámlaszáma, a szolgáltatás igénybevételének időpontja.
Az adatkezelés célja: A Z Rooms Boutique szálláshelyen történő vásárlás, számla kiállítása, vendég nyilvántartása, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, törvényben és rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás.
Az adatkezelés időtartama: A Számviteli Törvény előírásainak megfelelően 8 év számla kiállítása és egyéb adóügyi nyilvántartás esetén. Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., adószám: 10537914-4-44) kezeli. Az OTP BANK Nyrt. adatkezelési tájékoztatója megtekinthető az alábbi linken: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem. A szálláshely-szolgáltató a bankkártya adatait nem ismeri meg és nem kezeli. SZÉP-kártyával történő fizetés esetén a szálláshely-szolgáltató a bankkártya adatait nem ismeri meg és nem kezeli, a fizetési tranzakció adatai továbbításra kerülnek a Szép-kártya kibocsátó bankok felé (OTP Bank Nyrt., MKB Bank Nyrt., K&H Bank) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény meghatározott adatok továbbításra kerülnek a Z BEST FOR ALL Kft. adózási, számviteli adatfeldolgozója részére, a TUTI SIKER IRODA Kft.-nek (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté utca 20., adószám: 29024874-2-20). Rendezvényekkel kapcsolatos adatok kezelése
Az adatkezeléssel érintettek köre: Az Adatkezelőt a Z Rooms Boutique szálláshelyen rendezvény lebonyolításával megbízó érintett.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés megkötését megelőző lépéseknek az érintett kérésére történő megtételéhez szükséges, amelyben a rendezvényt megrendelő az egyik fél.
A kezelt adatok: foglalási azonosítószám, megrendelés és rendezvény időpontja, megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe, a résztvevők száma, érintett neve, életkora, neme, esetleges speciális kérés, ételérzékenységi adatok, megrendelés során megadott egyéb adatok.Az ajánlatkérő által az ajánlatkérésben közölt további, az ajánlatadáshoz nem szükséges adatokat az Adatkezelő nem tárolja el.
Az adatkezelés célja: a „Z” BEST FOR ALL Kft. által rendezvények szervezése, lebonyolítása, koordinálása, ellenőrzése.
Az adatkezelés időtartama: a rendezvény lebonyolítását követő egy hónap. Ha a rendezvény nem kerül megrendezésre, Adatkezelő ennek megállapítását követően haladéktalanul törli az adatokat. Ajándékutalvány vásárlása kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezeléssel érintettek köre: A „Z” BEST FOR ALL Kft.-től szállásutalványt és ajándékutalványt vásárló érintett.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés megkötését megelőző lépéseknek az érintett kérésére történő megtételéhez szükséges, amelyben a vásárló az egyik fél.
A kezelt adatok: A vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, számlázási név és cím, amennyiben Ön megadja, akkor a megajándékozott személy neve, kézbesítési név és cím, fizetés módja, átvétel módja.
Az adatkezelés célja: Adatkezelő által kibocsátott szállásutalvány és ajándékutalvány értékesítésének lebonyolítása
Az adatkezelés időtartama: A Számviteli Törvény előírásainak megfelelően 8 év számla kiállítása és egyéb adó-ügyi nyilvántartás esetén, a megajándékozott személlyel kapcsolatos adatok az Adatkezelő az utalvány felhasználását követő első év utolsó napjáig kezeli az adatokat. Elektronikus megfigyelő rendszerhez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezeléssel érintettek köre: Z Rooms Boutique szálláshelyének területére (8900 Zalaegerszeg Kisfaludy u. 15. 1.emelet) belépő érintett.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Ezen hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a szálláshelyre a törvénynek megfelelően elhelyezett ismertetés ellenére belép.
A kezelt adatok: Az érintett magatartása, amit a kamera rögzít.
Az adatkezelés célja: Az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem.
A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő telephelye (Z Rooms Boutique (8900 Zalaegerszeg Kisfaludy u. 15. 1.emelet )
Az adatkezelés időtartama: A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.
A kamerák működési helye: A Z ROOMS Boutique területén (8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 15., 1. emelet) a vendégfolyosó 2 végén, az étkezőben és a recepciónál. Az adatkezelés során az Adatkezelő jogszerűen jár el, mivel betartja az Infotörvény. 4. § (1)-(2) alapvető rendelkezéseit, ami a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés elve.Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Minőségi kifogások, panaszok kezeléséhez kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezeléssel érintettek köre: Z Rooms Boutique szolgáltatásaival kapcsolatban esetleges panasszal érő érintettek.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, miszerint az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
A kezelt adatok: A kifogást tevő érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
Az adatkezelés célja: A „Z” BEST FOR ALL Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányainak és a feladási igazoló bizonylat tekintetében az Fogyasztóvédelmi törvény alapján 5 év. Szálláshely wifi szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelés A szálláshely wifi hálózatához történő csatlakozással az érintettek hozzájárulnak ahhoz, hogy a „Z” BEST FOR ALL Kft. a készülék hálózati egyedi azonosítója alapján a csatlakozást figyelemmel kísérje. A szálláshely wifi forgalmát a „Z” BEST FOR ALL Kft. nem rögzíti. Tájékoztatás sütik alkalmazásáról, honlap, Facebook/YouTube oldal látogatásához kapcsolódó adatkezelés A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a honlapot látogató eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlapot látogató számítógépén.Amennyiben a honlapot látogató felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található: Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computerChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en Az érintettek körébe az Adatkezelő honlapját látogatók közül azon személyek tartoznak, akik a sütik használatához a honlapon megjelenő „Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárultak.− Google Adwords cookie esetén kezelt adat: A munkamenet azonosítója.− Google Analytics cookie esetén kezelt adat: Regisztrált felhasználóhoz rendelt unique ID, mely anonim módon különbözteti meg a felhasználókat és böngészési szokásaikat. Személyes adatnak minősülő adat nem kerül a sütikbe.
Az adatkezeléssel érintettek köre: Z Rooms Boutique honlapját, a https://www.zrooms.hu webhelyet felkereső érintett.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.Az adatkezelés célja: A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a látogatók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a böngésző specifikációjának megismerése.

Az adatkezelés időtartama: Google Adwords cookie és Google Analytics cookie esetén maximum 2 év. A felhasználó a cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkat a felhasználó saját böngészőjének Súgó menüjében találhat. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a website üzemeltetése, karbantartása, valamint tárhely-szolgáltatás feladatkörökben eljáró adatfeldolgozó: WEBMARK EUROPE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 7. 3. em. 10.; Cg. 20-09-071902) látja el. A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények. Ilyen Plug-in bővítmény a Facebook „Like” gomb. A Szálláshely Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul a szálláshely híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán. Az Adatkezelő honlapján, Facebook oldalán képeket, filmeket is közzétesz a különböző eseményekről, szolgáltatásokról. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, az Adatkezelő kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek, videók közzététele előtt. Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy felhasználó a honlap mely részét látogatta meg. A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el, az alábbi linken: https://www.facebook.com/privacy/explanation. A YouTube adatvédelmi szabályzatát a https://www.youtube.com/intl/hu/about/policies/#community-guidelines hivatkozáson tekinthetik meg az érintettek. III. EGYÉB INFORMÁCIÓK A „Z” BEST FOR ALL Kft. garantálja, hogy a birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését és teljes biztonságát garantálja az Adatkezelés teljes időtartama alatt. A 16. életévét be nem töltött kiskorú érintettre vonatkozó adatkezeléshez – ha az hozzájáruláson alapul – a „Z” BEST FOR ALL Kft. munkavállalója a törvényes képviselő belegyezését köteles beszerezni, és valamennyi jogcímű adatkezelés esetén a törvényes képviselő részére kell a tájékoztatásokat megadnia. 

IV. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. A részletes szabályok a Rendelet 12. cikke alatt találhatók.

 
Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

 
Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e. A további szabályokra az előbbi pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók. E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.
Az érintett hozzáférési joga Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

 
A helyesbítéshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje haa) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükségesa) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagye) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 
Az adatkezelés korlátozásához való jog Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagyd) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell. A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.
Az adathordozhatósághoz való jog A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, haa) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; ésb) az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 
A tiltakozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát, és megvizsgálja, hogy a jogos érdek érvényesítése hogyan hat az érintett érdekeire, vagy alapvető jogaira és szabadságaira. Majd mérlegelni kell ez utóbbiak elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos érdekével szemben, különösen, ha az érintett gyermek. Ha a mérlegelés során az érintett érdekei a személyes adatok védelmét teszik szükségessé – az adatkezelés nem folytatható. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket: a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11E-mail:ugyfelszolgalat@naih.huTelefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838 +36 (1) 391 1400

 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza. Kelt, Zalaegerszeg, 2021. június 15. „Z” BEST FOR ALL Kft.Adatkezelő

Scroll to Top